English   Tiếng Việt (Việt Nam)

 
Kỳ hạn Lãi suất
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
KKH    0.10
Dưới 1 tuần    
1 tuần    
2 tuần    
3 tuần    
1 tháng    0.75
2 tháng

 0.75

0.75
3 tháng   0.75  0.75
4 tháng   0.75  0.75
5 tháng   0.75  0.75
6 tháng   0.75  0.75
7 tháng 0.75  0.75
8 tháng   0.75 0.75
9 tháng   0.75  0.75
12 tháng   0.75  0.75
13 tháng  0.75  0.75
15 tháng   0.75  0.75
18 tháng   0.75  0.75
24 tháng   0.74  0.75
36 tháng   0.74  0.75
USD: Buy - 21,470  Sell -21,530  EUR: Buy - 23,480  Sell -23,703   JPY: Buy -178.98 Sell - 180.88  AUD: Buy - 16,766  Sell -  16,926 CAD: Buy - 17,084 Sell - 17,281 GPB: Buy - 31,854  Sell - 32,151 CHF: Buy - 22,259 Sell - 22,541  SGD: Buy - 15,616 Sell - 15,784    TBH: Buy - 607 Sell - 707