English   Tiếng Việt (Việt Nam)

 
Kỳ hạn Lãi suất
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
KKH    0.10
Dưới 1 tuần    
1 tuần    
2 tuần    
3 tuần    
1 tháng    0.75
2 tháng

 0.75

0.75
3 tháng   0.75  0.75
4 tháng   0.75  0.75
5 tháng   0.75  0.75
6 tháng   0.75  0.75
7 tháng 0.75  0.75
8 tháng   0.75 0.75
9 tháng   0.75  0.75
12 tháng   0.75  0.75
13 tháng  0.75  0.75
15 tháng   0.75  0.75
18 tháng   0.75  0.75
24 tháng   0.74  0.75
36 tháng   0.74  0.75
USD: Buy - 21,765 Sell - 21,825 EUR: Buy - 24,542  Sell -24,763   JPY: Buy -180.85 Sell - 182.62   AUD: Buy - 17,338  Sell -  17,498 CAD: Buy - 17,824  Sell - 18,026 GPB: Buy - 33,964 Sell -  34,269   CHF: Buy - 23,369 Sell - 23,659  SGD: Buy - 16,349 Sell - 16,502   TBH: Buy - 600 Sell - 699