English   Tiếng Việt (Việt Nam)

 
Kỳ hạn Lãi suất
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
KKH    0.10
Dưới 1 tuần    
1 tuần    
2 tuần    
3 tuần    
1 tháng    0.75
2 tháng

 0.75

0.75
3 tháng   0.75  0.75
4 tháng   0.75  0.75
5 tháng   0.75  0.75
6 tháng   0.75  0.75
7 tháng 0.75  0.75
8 tháng   0.75 0.75
9 tháng   0.75  0.75
12 tháng   0.75  0.75
13 tháng  0.75  0.75
15 tháng   0.75  0.75
18 tháng   0.75  0.75
24 tháng   0.74  0.75
36 tháng   0.74  0.75
USD: Buy - 21,775 Sell - 21,835 EUR: Buy - 24,159  Sell -24,384  JPY: Buy -177.05 Sell - 178.80   AUD: Buy - 16,120  Sell -  16,273 CAD: Buy - 17,070  Sell - 17,265 GPB: Buy - 33,655 Sell -  33,959  CHF: Buy - 23,056 Sell - 23,335  SGD: Buy - 16,067 Sell - 16,213  TBH: Buy - 589 Sell - 686