English   Tiếng Việt (Việt Nam)

 
Kỳ hạn Lãi suất
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
KKH    0.10
Dưới 1 tuần    
1 tuần    
2 tuần    
3 tuần    
1 tháng    0.75
2 tháng

 0.75

0.75
3 tháng   0.75  0.75
4 tháng   0.75  0.75
5 tháng   0.75  0.75
6 tháng   0.75  0.75
7 tháng 0.75  0.75
8 tháng   0.75 0.75
9 tháng   0.75  0.75
12 tháng   0.75  0.75
13 tháng  0.75  0.75
15 tháng   0.75  0.75
18 tháng   0.75  0.75
24 tháng   0.74  0.75
36 tháng   0.74  0.75
USD: Buy - 21,570  Sell -21,630 EUR: Buy - 23,179 Sell -23,391  JPY: Buy -180.46 Sell - 182.32  AUD: Buy - 16,759 Sell -  16,929 CAD: Buy - 17,627 Sell - 17,831 GPB: Buy - 32,128  Sell - 32,427 CHF: Buy - 22,456 Sell - 22,745  SGD: Buy - 15,927 Sell - 16,089   TBH: Buy - 613 Sell - 714