English   Tiếng Việt (Việt Nam)

 
Kỳ hạn Lãi suất
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
KKH    0.10
Dưới 1 tuần    
1 tuần    
2 tuần    
3 tuần    
1 tháng    0.75
2 tháng

 0.75

0.75
3 tháng   0.75  0.75
4 tháng   0.75  0.75
5 tháng   0.75  0.75
6 tháng   0.75  0.75
7 tháng 0.75  0.75
8 tháng   0.75 0.75
9 tháng   0.75  0.75
12 tháng   0.75  0.75
13 tháng  0.75  0.75
15 tháng   0.75  0.75
18 tháng   0.75  0.75
24 tháng   0.74  0.75
36 tháng   0.74  0.75
USD: Buy - 21,780 Sell - 21,840 EUR: Buy - 23,671  Sell -23,895  JPY: Buy -175.19 Sell - 177.05    AUD: Buy - 16,805  Sell -  16,972 CAD: Buy - 17,405  Sell - 17,604 GPB: Buy - 33,301 Sell -  33,620  CHF: Buy - 22,810 Sell - 23,103  SGD: Buy - 16,065 Sell - 16,231  TBH: Buy - 593 Sell - 691