English   Tiếng Việt (Việt Nam)

 
Kỳ hạn Lãi suất
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
KKH    0.10
Dưới 1 tuần    
1 tuần    
2 tuần    
3 tuần    
1 tháng    0.75
2 tháng

 0.75

0.75
3 tháng   0.75  0.75
4 tháng   0.75  0.75
5 tháng   0.75  0.75
6 tháng   0.75  0.75
7 tháng 0.75  0.75
8 tháng   0.75 0.75
9 tháng   0.75  0.75
12 tháng   0.75  0.75
13 tháng  0.75  0.75
15 tháng   0.75  0.75
18 tháng   0.75  0.75
24 tháng   0.74  0.75
36 tháng   0.74  0.75
USD: Buy - 21,800 Sell - 21,865 EUR: Buy - 23,811  Sell -24,023   JPY: Buy -178.54 Sell - 180.34    AUD: Buy - 17,007 Sell -  17,164 CAD: Buy - 17,637  Sell - 17,834 GPB: Buy - 33,621 Sell -  33,929  CHF: Buy - 22,936 Sell - 23,215  SGD: Buy - 16,180 Sell - 16,336   TBH: Buy - 597 Sell - 695