English   Tiếng Việt (Việt Nam)

 
Kỳ hạn Lãi suất
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
KKH    0.00
Dưới 1 tuần    
1 tuần    
2 tuần    
3 tuần    
1 tháng    0.00
2 tháng

 0.25

0.00
3 tháng   0.25  0.00
4 tháng   0.25  0.00
5 tháng   0.25  0.00
6 tháng   0.25  0.00
7 tháng 0.25  0.00
8 tháng   0.25 0.00
9 tháng   0.25  0.00
12 tháng   0.25  0.00
13 tháng  0.25  0.00
15 tháng   0.25  0.00
18 tháng   0.25  0.00
24 tháng   0.25  0.00
36 tháng   0.25  0.00
USD: Buy - 22,130 Sell - 22,350,EUR: Buy - 24,715 Sell -25,125; JPY: Buy -184.09 Sell - 186.29 AUD: Buy - 15,854 Sell -16,040 CAD: Buy - 16,892 Sell - 17,122 GPB: Buy - 33,819 Sell -  34,207  CHF: Buy - 22,667 Sell - 23,000  SGD: Buy - 15,629 Sell - 15,816  TBH: Buy - 567 Sell - 662