English   Tiếng Việt (Việt Nam)

 
Kỳ hạn Lãi suất
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
KKH    0.10
Dưới 1 tuần    
1 tuần    
2 tuần    
3 tuần    
1 tháng    0.75
2 tháng

 0.75

0.75
3 tháng   0.75  0.75
4 tháng   0.75  0.75
5 tháng   0.75  0.75
6 tháng   0.75  0.75
7 tháng 0.75  0.75
8 tháng   0.75 0.75
9 tháng   0.75  0.75
12 tháng   0.75  0.75
13 tháng  0.75  0.75
15 tháng   0.75  0.75
18 tháng   0.75  0.75
24 tháng   0.74  0.75
36 tháng   0.74  0.75
USD: Buy - 21,330  Sell -21,380  EUR: Buy - 23,758 Sell - 23,987   JPY: Buy -177.44 Sell - 179.51  AUD: Buy - 16,626  Sell - 16,792  CAD: Buy - 17,003 Sell - 17,206  GPB: Buy - 32,656 Sell - 32,960  CHF: Buy - 22,072 Sell - 22,352  SGD: Buy - 15,602   Sell - 15,758    TBH: Buy - 606 Sell - 707