Biểu lãi suất huy động trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ VND đối với sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi từ 03 tỷ đồng trở lên
 Áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có 01 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 03 tỷ đồng trở lên kể từ ngày 13/05/2020
                                 Đơn vị: %/năm
Số dư Kỳ hạn Trả lãi đầu kỳ Trả lãi Định kỳ Trả lãi cuối kỳ
1 tháng 3 tháng 6 tháng
Từ 3 tỷ đồng trở lên 6 tháng 6.81 6.95 6.99   7.05
7 tháng 6.82 6.98 -   7.10
8 tháng 6.78 6.96 -   7.10
9 tháng 6.79 6.99 7.03   7.15
12 tháng 6.76 7.02 7.06 7.12 7.25
13 tháng 6.81 7.09 -   7.35
Biểu lãi suất huy động trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VND

  Áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 13/05/2020                                                                                                                                                                           Đơn vị: %/năm
 

Kỳ hạn Trả lãi
Đầu kỳ
Trả lãi Định kỳ Trả lãi
Cuối kỳ
1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
KKH - - - - - 0.20
Dưới 1 tuần - - - - - 0.20
1 tuần - - - - - 0.20
2 tuần - - - - - 0.20
3 tuần - - - - - 0.20
1 tháng 4.24 - - - - 4.25
2 tháng 4.22 4.24 - - - 4.25
3 tháng 4.21 4.24 - - - 4.25
4 tháng 4.19 4.23 - - - 4.25
5 tháng 4.18 4.22 - - - 4.25
6 tháng 6.58 6.71 6.74 - - 6.80
7 tháng 6.59 6.74 - - - 6.85
8 tháng 6.55 6.72 - - - 6.85
9 tháng 6.56 6.75 6.78 - - 6.90
12 tháng 6.54 6.78 6.82 6.88 - 7.00
13 tháng 6.59 6.86 - - - 7.10
15 tháng 6.44 6.73 6.77 - - 7.00
18 tháng 6.33 6.67 6.71 6.77 - 7.00
24 tháng 6.14 6.57 6.61 6.66 6.77 7.00
36 tháng 5.79 6.37 6.40 6.46 6.56 7.00
Biểu lãi suất Tiết kiệm điện tử đối với VND

                              Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 13/05/2020

Đơn vị tính: %/năm

 

Kỳ hạn Lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử
Dưới 1 tuần 0.20
1 tuần 0.20
2 tuần 0.20
3 tuần 0.20
1 tháng 4.25
2 tháng 4.25
3 tháng 4.25
4 tháng 4.25
5 tháng 4.25
6 tháng 6.80
7 tháng 6.85
8 tháng 6.85
9 tháng 6.90
12 tháng 7.00
13 tháng 7.10
15 tháng 7.00
18 tháng 7.00
24 tháng 7.00
36 tháng 7.00
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Biểu lãi suất Tiền gửi Phát tài đối với VND

Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 13/05/2020

                                                                                                                           Đơn vị: %/năm
 

Kỳ hạn Dưới 100 triệu đồng 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng Từ 5 tỷ đồng trở lên
1 tháng 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
2 tháng 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
3 tháng 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
6 tháng 6.80 6.85 6.90 6.95 7.05 7.05
9 tháng 6.90 6.95 7.00 7.05 7.15 7.15
12 tháng 7.00 7.05 7.10 7.15 7.25 7.25
13 tháng 7.10 7.15 7.20 7.25 7.35 7.35

 

Biểu lãi suất Tiết kiệm gửi góp đối với VND

                                     Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 13/05/2020

                                                                                                      Đơn vị: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất
6 tháng 5.90
9 tháng 6.00
12 tháng 6.20
24 tháng 6.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Biểu lãi suất Tiết kiệm người cao tuổi đối với VND

                                        Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 13/05/2020

                                                                                                                                                          Đơn vị: %/năm

Kỳ hạn Dưới 100 triệu đồng Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng trở lên
Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ
Định kỳ tháng Định kỳ quý Định kỳ tháng Định kỳ quý Định kỳ tháng Định kỳ quý Định kỳ tháng Định kỳ quý
06 tháng 6.73 6.76 6.82 6.73 6.77 6.83 6.74 6.78 6.84 6.75 6.79 6.85
09 tháng 6.77 6.80 6.92 6.77 6.81 6.93 6.78 6.82 6.94 6.79 6.83 6.95
12 tháng 6.80 6.84 7.02 6.81 6.85 7.03 6.82 6.86 7.04 6.83 6.87 7.05
18 tháng 6.69 6.73 7.02 6.70 6.74 7.03 6.71 6.75 7.04 6.72 6.76 7.05
24 tháng 6.59 6.62 7.02 6.60 6.63 7.03 6.60 6.64 7.04 6.61 6.65 7.05
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK