Biểu lãi suất huy động trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ VND đối với sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi trên 06 tỷ đồng và trên 10 tỷ đồng
 Áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có sổ tiết kiệm hoặc hợp đồng tiền gửi từ 06 tỷ đồng trở lên đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 10 tỷ đồng trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng kể từ ngày 28/03/2017
                                                                                                                                                                           Đơn vị: %/năm
Số dư Kỳ hạn Trả lãi đầu kỳ Trả lãi Định kỳ Trả lãi cuối kỳ
1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ 12 tháng 6.93 7.21 7.25 7.32 - 7.45
13 tháng 6.89 7.19 - - - 7.45
≥ 6 tỷ VNĐ 6 tháng 6.48 6.61 6.64 - - 6.70
9 tháng 6.47 6.65 6.69 - - 6.80
≥ 10 tỷ VNĐ 12 tháng 6.98 7.25 7.30 7.36 - 7.50
13 tháng 6.94 7.23 - - - 7.50
 
 
Biểu lãi suất huy động trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VND

  Áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 28/03/2017                                                                                                                                                                               Đơn vị: %/năm

Kỳ hạn Trả lãi
Đầu kỳ
Trả lãi Định kỳ Trả lãi
Cuối kỳ
1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
KKH  -  -  -  -  - 1.00
Dưới 1 tuần  -  -  -  -  - 1.00
1 tuần  -  -  -  -  - 1.00
2 tuần  -  -  -  -  - 1.00
3 tuần  -  -  -  -  - 1.00
1 tháng       5.43  -  -  -  - 5.45
2 tháng       5.40       5.44  -  -  - 5.45
3 tháng       5.38       5.43  -  -  - 5.45
4 tháng       5.35       5.41  -  -  - 5.45
5 tháng       5.33       5.40  -  -  - 5.45
6 tháng       6.30       6.41       6.45  -  - 6.50
7 tháng       6.26       6.40  -  -  - 6.50
8 tháng       6.23       6.38  -  -  - 6.50
9 tháng       6.29       6.46       6.49  -  - 6.60
12 tháng       6.80       7.07       7.11     7.17  - 7.30
13 tháng       6.77       7.05  -  -  - 7.30
15 tháng       6.69       7.01       7.05  -  - 7.30
18 tháng       6.58       6.95       6.99     7.05  - 7.30
24 tháng       6.37       6.83       6.87     6.93   7.05 7.30
36 tháng       5.99       6.62       6.66     6.71   6.82 7.30
Biểu lãi suất Tiết kiệm điện tử đối với VND

                              Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 28/03/2017

                                                                                                                 Đơn vị:%/năm

Kỳ hạn Lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử
Dưới 1 tuần 1.00
1 tuần 1.00
2 tuần 1.00
3 tuần 1.00
1 tháng 5.45
2 tháng 5.45
3 tháng 5.50
4 tháng 5.50
5 tháng 5.50
6 tháng 6.50
7 tháng 6.50
8 tháng 6.50
9 tháng 6.60
12 tháng 7.30
13 tháng 7.30
15 tháng 7.30
18 tháng 7.30
24 tháng 7.30
36 tháng 7.30
 
Biểu lãi suất Tiền gửi Phát tài đối với VND

Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 28/03/2017

                                                                                                                           Đơn vị: %/năm

Kỳ hạn Dưới 100 triệu đồng 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng Từ 5 tỷ đồng trở lên
1 tháng 5.45 5.45 5.45 5.45 5.50 5.50
2 tháng 5.45 5.45 5.45 5.45 5.50 5.50
3 tháng 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
6 tháng 6.50 6.50 6.50 6.55 6.60 6.65
9 tháng 6.60 6.60 6.60 6.65 6.70 6.75
Biểu lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt đối với VND

Áp dụng  tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank từ ngày 28/03/2017

                                                                        Đơn vị: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt
1 tháng 5.45
2 tháng 5.45
3 tháng 5.50
4 tháng 5.50
5 tháng 5.50
6 tháng 6.40
7 tháng 6.40
8 tháng 6.40
9 tháng 6.50
12 tháng 7.20
13 tháng 7.20
15 tháng 7.20
18 tháng 7.20
24 tháng 7.20
36 tháng 7.20
 
Biểu lãi suất Tiết kiệm gửi góp đối với VND

                                     Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 28/03/2017

                                                                                                      Đơn vị: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất
6 tháng 5.60
9 tháng 5.70
12 tháng 6.50
24 tháng 6.80
 
 Biểu lãi suất Tiết kiệm người cao tuổi đối với VND

                                        Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 28/03/2017

                                                                                                                                                          Đơn vị: %/năm

Kỳ hạn Dưới 100 triệu đồng Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng trở lên
Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ
Định kỳ tháng Định kỳ quý Định kỳ tháng Định kỳ quý Định kỳ tháng Định kỳ quý Định kỳ tháng Định kỳ quý
06 tháng 6.43 6.47 6.52 6.44 6.48 6.53 6.45 6.49 6.54 6.46 6.50 6.55
09 tháng 6.48 6.51 6.62 6.49 6.52 6.63 6.50 6.53 6.64 6.51 6.54 6.65
12 tháng 7.09 7.13 7.32 7.09 7.14 7.33 7.10 7.15 7.34 7.11 7.16 7.35
18 tháng 6.97 7.01 7.32 6.97 7.02 7.33 6.98 7.02 7.34 6.99 7.03 7.35
24 tháng 6.85 6.89 7.32 6.86 6.90 7.33 6.87 6.91 7.34 6.88 6.92 7.35
Biểu lãi suất Chương trình khuyến mại “Đón năm mới – Lộc tới nhà”
 Áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tham gia Chương trình khuyến mại “Đón năm mới – Lộc tới nhà”: 
                                                                                                                               Đơn vị: %/năm
 
Kỳ hạn Trả lãi Định kỳ Trả lãi cuối kỳ
1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
1 tháng - - - - 5.45
2 tháng 5.44 - - - 5.45
3 tháng 5.43 - - - 5.45
4 tháng 5.41 - - - 5.45
5 tháng 5.40 - - - 5.45
6 tháng 6.41 6.45 - - 6.50
7 tháng 6.40 - - - 6.50
8 tháng 6.38 - - - 6.50
9 tháng 6.46 6.49 - - 6.60
12 tháng 7.07 7.11 7.17 - 7.30


 
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK