Biểu lãi suất "Tiết kiệm người cao tuổi" đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 6/6/2022
                                                                                                                                    Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn Dưới 100 triệu đồng Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng trở lên
Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ Trả lãi định kỳ Trả lãi cuối kỳ
Định kỳ tháng Định kỳ quý Định kỳ tháng Định kỳ quý Định kỳ tháng Định kỳ quý Định kỳ tháng Định kỳ quý
06 tháng 6.38 6.42 6.47 6.39 6.43 6.48 6.40 6.44 6.49 6.41 6.45 6.50
09 tháng 6.43 6.46 6.57 6.44 6.47 6.58 6.45 6.48 6.59 6.46 6.49 6.60
12 tháng 6.47 6.51 6.67 6.48 6.52 6.68 6.49 6.53 6.69 6.50 6.54 6.70
18 tháng 6.37 6.41 6.67 6.38 6.42 6.68 6.39 6.43 6.69 6.40 6.44 6.70
24 tháng 6.28 6.31 6.67 6.29 6.32 6.68 6.30 6.33 6.69 6.30 6.34 6.70
Biểu lãi suất Tiền gửi Phát tài đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có hiệu lực kể từ ngày 6/6/2022
                                                                    Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn   Dưới 100 triệu đồng   100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng   500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng   1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng   Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng   Từ 5 tỷ đồng trở lên  
1 tháng   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00  
2 tháng   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00  
 
3 tháng   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00  
 
6 tháng   6.45   6.50   6.55   6.60   6.70   6.70  
 
9 tháng   6.55   6.60   6.65   6.70   6.80   6.80  
 
12 tháng   6.65   6.70   6.75   6.80   6.90   6.90  
 
13 tháng   6.75   6.80   6.85   6.90   7.00   7.00  
 
Biểu lãi suất Tiết kiệm điện tử đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 6/6/2022
                                                                         Đơn vị: %/năm
 
 
 
Kỳ hạn   Lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử  
Dưới 1 tuần   0.20  
1 tuần   0.20  
 
2 tuần   0.20  
 
3 tuần   0.20  
 
1 tháng   4.00  
 
2 tháng   4.00  
 
3 tháng   4.00  
 
4 tháng   4.00  
 
5 tháng   4.00  
 
6 tháng   6.45  
 
7 tháng   6.50  
 
8 tháng   6.50  
 
9 tháng   6.55  
 
12 tháng   6.65  
 
13 tháng   6.75  
 
15 tháng   6.65  
 
18 tháng   6.65  
 
24 tháng   6.65  
 
36 tháng   6.65  
 
 
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có 01 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 03 tỷ đồng trở lên/ có hiệu lực từ ngày 6/6/2022
                                                           Đơn vị:%/năm
 
Số dư   Kỳ hạn   Trả lãi đầu kỳ   Trả lãi Định kỳ   Trả lãi cuối kỳ  
1 tháng   3 tháng   6 tháng  
Từ 3 tỷ đồng trở lên   6 tháng   6.48   6.61   6.64   -   6.70  
7 tháng   6.49   6.64   -   -   6.75  
 
8 tháng   6.46   6.62   -   -   6.75  
 
9 tháng   6.47   6.65   6.69   -   6.80  
 
12 tháng   6.45   6.69   6.73   6.78   6.90  
 
13 tháng   6.51   6.77   -   -   7.00  
 
 
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế - có hiệu lực từ ngày 6/6/2022
                                                     Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn   Trả lãi
Đầu kỳ
  Trả lãi Định kỳ   Trả lãi
Cuối kỳ
 
1 tháng   3 tháng   6 tháng   12 tháng  
KKH   -   -   -   -   -   0.20  
Dưới 1 tuần   -   -   -   -   -   0.20  
 
1 tuần   -   -   -   -   -   0.20  
 
2 tuần   -   -   -   -   -   0.20  
 
3 tuần   -   -   -   -   -   0.20  
 
1 tháng   3.99   -   -   -   -   4.00  
 
2 tháng   3.97   3.99   -   -   -   4.00  
 
3 tháng   3.96   3.99   -   -   -   4.00  
 
4 tháng   3.95   3.98   -   -   -   4.00  
 
5 tháng   3.93   3.97   -   -   -   4.00  
 
6 tháng   6.25   6.36   6.40   -   -   6.45  
 
7 tháng   6.26   6.40   -   -   -   6.50  
 
8 tháng   6.23   6.38   -   -   -   6.50  
 
9 tháng   6.24   6.41   6.45   -   -   6.55  
 
12 tháng   6.24   6.46   6.49   6.54   -   6.65  
 
13 tháng   6.29   6.53   -   -   -   6.75  
 
15 tháng   6.14   6.41   6.44   -   -   6.65  
 
18 tháng   6.05   6.36   6.39   6.44   -   6.65  
 
24 tháng   5.87   6.26   6.29   6.34   6.44   6.65  
 
36 tháng   5.54   6.08   6.11   6.16   6.25   6.65  
 
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK